Přeskočit na obsah

Individuální spory

LitFin rovněž financuje nároky uplatňované jednotlivci, a to v různých stádiích sporu ve všech hlavních evropských jurisdikcích. Námi stanovená spodní hranice pro financování sporů jednotlivců je 4 miliony EUR. Jsme však vždy připraveni přihlédnout ke specifickým okolnostem případu a financovat i spory nedosahující uvedené výše, pakliže splňují naše investiční kritéria.

LitFin úspěšně napomáhá nalézt řešení v rámci individuálních sporů z oblasti obchodního práva, mezinárodních arbitráží a taktéž sporů zahrnujících vznik škody v oblasti poskytování zdravotní péče či v důsledku účetních pochybení.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti si vyslechneme naše klienty či jejich právní zástupce. Na základě dostupných právních dokumentů a rozpočtů provedeme prvotní posouzení případu. V této fázi často využíváme služeb externích znalců za účelem posouzení pravděpodobnosti úspěchu případu, výše očekávaných nákladů a promlčecích lhůt. Pakliže případ nesplňuje naše základní investiční kritéria, neprodleně klienta informujeme.

Jsou-li naše investiční kritéria splněna, vystavíme časově ohraničenou nabídku s rámcově definovanými podmínkami. Postupujeme s náležitou opatrností, a proto s klientem uzavíráme smlouvu o exkluzivitě za účelem vyčlenění potřebných finančních prostředků a lidských zdrojů na komplexní posouzení případu. Veškeré náklady hradíme my.

Investiční komise posoudí předložený případ a vydá konečné rozhodnutí o našem záměru financovat konkrétní spor.

Po vydání rozhodnutí uzavíráme s klientem smlouvu o financování. Náklady na právní zastoupení hradíme pravidelně a včas. Náš specializovaný tým manažerů bděle monituruje vývoj případu, přičemž pověřený právní tým vyhodnocuje rizika a v případě potřeby poskytuje právní a administrativní podporu.

1. Počáteční posouzení

Po podpisu dohody o mlčenlivosti si vyslechneme naše klienty či jejich právní zástupce. Na základě dostupných právních dokumentů a rozpočtů provedeme prvotní posouzení případu. V této fázi často využíváme služeb externích znalců za účelem posouzení pravděpodobnosti úspěchu případu, výše očekávaných nákladů a promlčecích lhůt. Pakliže případ nesplňuje naše základní investiční kritéria, neprodleně klienta informujeme.

2. Rámcová nabídka

Jsou-li naše investiční kritéria splněna, vystavíme časově ohraničenou nabídku s rámcově definovanými podmínkami. Postupujeme s náležitou opatrností, a proto s klientem uzavíráme smlouvu o exkluzivitě za účelem vyčlenění potřebných finančních prostředků a lidských zdrojů na komplexní posouzení případu. Veškeré náklady hradíme my.

3. Investiční komise

Investiční komise posoudí předložený případ a vydá konečné rozhodnutí o našem záměru financovat konkrétní spor.

4. Investice

Po vydání rozhodnutí uzavíráme s klientem smlouvu o financování. Náklady na právní zastoupení hradíme pravidelně a včas. Náš specializovaný tým manažerů bděle monituruje vývoj případu, přičemž pověřený právní tým vyhodnocuje rizika a v případě potřeby poskytuje právní a administrativní podporu.

After signing a non-disclosure agreement, we listen to our clients or their legal representatives. Based on the available legal documents and budgets, we initially assess the case. At this stage, we often instruct external experts to review prospects of success, expected costs and length of a particular claim. If the case fails our basic investment criteria, we inform you quickly.

Shall our investment criteria be met, we issue a term sheet with indicative terms. In order to conduct further due diligence and commit further financial and human resources in comprehensively assessing the case, we enter into an exclusivity agreement with a prospective client. All costs are paid by us.

The investment committee reviews the overall case presented and makes a final decision on our intention to fund this case.

Once approved, we enter into a funding agreement with the claimant. We pay legal costs regularly and on time. Our dedicated case managers monitor the progress of the case on regular  basis, with an instructed legal team evaluating the risk, and providing an expertise and support when required.

FAQ: Objasnění procesu financování

Jaká jsou základní kritéria pro získání financování?

Ačkoli se každá žádost o poskytnutí financování posuzuje individuálně, hlavními faktory, které se vždy berou v úvahu, jsou pravděpodobnost úspěchu případu, předpokládaná doba trvání soudního řízení, právní zastoupení, soudní příslušnost a šance na vymahatelnost spolu s minimální hodnotou pohledávky ve výši 4 milionů eur.

Vzniknou klientovi náklady v případě neúspěchu u soudu?

Ne, LitFin má právo na menšinový podíl (obvykle 20–⁠35 %) pouze v případě úspěšného výsledku. V případě, že soudní spor není úspěšný, klient nic nehradí.

Jak dlouho trvá posouzení žádosti o financování?

Délka posouzení každé žádosti se odvíjí od složitosti případu, ve většině případů však proces netrvá déle než několik týdnů.

Jak vypadá spolupráce mezi LitFin a klientem po kladném vyřízení žádosti?

Po kladném vyřízení žádosti klienta zpravidla následuje monitoring průběhu soudního řízení. V některých případech však také probíhá intenzivní spolupráce s právními zástupci klienta, s nimiž sdílíme své odborné znalosti a zkušenosti za účelem zvýšení pravděpodobnosti úspěchu.

Splňujete naše investiční kritéria? Obraťte se na nás!